top of page

The set:  Anura  > Family: RanidaeBreed: Amolops

Amolops mengyangensis

Ếch bám đá mengyang – Mengyang's torrent frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Lào Cai (trong trường hợp Amolops daorum là loài đồng danh). Thế giới: Trung Quốc, Lào.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục đỏ thế giới: LC (Ít Lo ngại).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • Ohler A, Bryan Stuart, Raoul Bain. 2008. Amolops mengyangensisThe IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T136138A4248591. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T136138A4248591.en. Accessed on 29 December 2021.

Amolops mengyangensisLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page