top of page

The set:  Anura  > Family: RanidaeBreed: Amolops

Amolops iriodes

Ếch bám đá óng ánh – Iridescented torrent frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu Việt Nam. Ghi nhận tại núi Tây Côn Lĩnh, Hà Giang.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục đỏ thế giới: DD (Thiếu dẫn liệu).


Nguồn gốc tên loài. Tên loài “iriodes” xuất phát từ tiếng Latin, nghĩa là “iridescent-óng ánh” mô tả đặc điểm màu sắc óng ánh của loài ếch này trong tự nhiên.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Amolops iriodesThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T61870A117341687. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T61870A117341687.en. Accessed on 29 December 2021.

Amolops iriodesLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page