top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Micryletta

Micryletta menglienica

Nhái bầu Meng Leng – Menglien Grainy Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Lạng Sơn, Cao Bằng. Thế giới: Trung Quốc.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: DD (Thiếu dẫn liệu).


Nguồn gốc tên loài. Tên loài được đặt theo địa danh (Menglien-Vân Nam, Trung Quốc) nơi được tìm thấy lần đầu tiên.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • Ohler, A., and S. Grosjean. 2005. Color pattern and call variation in Kalophrynus from South-east (Anura: Microhylidae). Herpetozoa. Wien 18: 99–106.

  • Yang Datong, Lu Shunqing. 2004. Kalophrynus menglienicusThe IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T57839A11692270. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T57839A11692270.en. Accessed on 31 December 2021.

Micryletta menglienicaLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page