top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Microhyla

Microhyla picta

Nhái bầu vẽ – Painted Rice Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam, ghi nhận tại Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không Danh lục Đỏ thế giới: DD (Thiếu dẫn liệu).


Nguồn gốc tên loài. Tên loài “picta” nghĩa là vẽ, liên quan tới đặc điểm lưng loài này có các vân và vện như một bức vẽ.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2016. Microhyla pictaThe IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T57890A86814925. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T57890A86814925.en. Accessed on 31 December 2021.

Microhyla pictaLuan Nguyen
00:00 / 00:03
bottom of page