top of page

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Megophryinae > Giống: Ophryophryne

Ophryophryne gerti

Cóc sừng Gót – Gert's Mountain Toad

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu Việt Nam. Ghi nhận tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai và Khánh Hòa. Ghi nhận tại Lào cần xác nhận lại (Frost, 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: EN (Nguy cấp) (IUCN 2021).


Nguồn gốc tên loài. Đặt theo tên chị gái của tác giả mô tả loài này là Gertrud Gerti Steiner. Người đã hỗ trợ tác giả (Ohler A.) trong công tác nghiên cứu lưỡng cư. Ghi chú hậu tố “i” được đặt theo tên của Nam giới, tuy nhiên tên loài này được đặt theo tên giữa của người là Gerti và là Nữ, sử dụng như một danh từ bất biến.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Megophrys gertiThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T150087252A3061059. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T150087252A3061059.en. Accessed on 06 January 2022.

Ophryophryne gertiLuan Nguyen
00:00 / 00:04
bottom of page