top of page

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Megophryinae > Giống: Boulenophrys

Boulenophrys fansipanensis

Cóc sừng Phan Xi Păng – Mount Fansipan horned frog

Đặc điểm nhận dạng chính.

Đang cập nhật


Sinh cảnh sống.

Đang cập nhật


Tập tính sinh sản.

Đang cập nhật


Trứng và nòng nọc.

Đang cập nhật


Phân bố.

Đang cập nhật


Tình trạng bảo tồn.

Sách đỏ Việt Nam:  Đang cập nhật

Sách đỏ thế giới:   Đang cập nhật


Nguồn gốc tên loài.

Đang cập nhật


Loài tương tự.

Đang cập nhật


Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật


Link bài báo

Boulenophrys fansipanensisLuan Nguyen
00:00 / 00:03
bottom of page