top of page
Oreolalax sterlingae (7).jpg

Toothed Toad - Oreolalax

The set:  Anura  > Family: Megophryidae > Below family: Leptobrachiinae > Genera: Oreolalax

Giống này chủ yếu được tìm thấy ở xứ lạnh phía Trung Quốc với 19 loài được ghi nhận. Việt Nam chỉ có một loài duy nhất sinh sống tại đỉnh Phan Xi Păng.

bottom of page