top of page
Phrynoglossus martensi cover (2).jpg

Giống Cóc nước nhẵn – Phrynoglossus

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Occidozyginae > Giống: Phrynoglossus

Hiện có 1 loài duy nhất phân bố rộng.

bottom of page