top of page

Dưới họ Cóc nước - Occidozyginae

Occidozyginae subfamily

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Occidozyginae

Hiện nay có 2 giống trong dưới họ này được ghi nhận. Việt Nam có cả 2 giống gồm 2 loài hiện biết.

Phrynoglossus martensi (4).jpg
bottom of page