top of page
Occidozyga lima cover (2).jpg

Giống Cóc nước – Occidozyga

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Occidozyginae > Giống: Occidozyga

Hiện có 1 loài duy nhất phân bố rộng.

bottom of page