top of page

Manh Le

Lê Văn Mạnh tốt nghiệp đại học Khoa học Huế, ngành Tài nguyên Sinh vật và Môi trường năm 2017 và Thạc sĩ ngành Sinh thái học tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2021. Anh hiện công tác tại Viện Sinh học Nhiệt đới.


Công việc chính của anh là nghiên cứu về đa dạng các loài lưỡng cư và bò sát tại Việt Nam đồng thời tập trung vào đặc điểm sinh thái học và phân bố của chúng.


Mạnh chịu trách nhiệm hỗ trợ hiệu đính tên loài, cung cấp ảnh loài và cập nhật các thông tin về loài cho trang web.


Thông tin liên hệ:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Manh-Le-6 

E-mail: leemanh94@gmail.com

bottom of page