top of page
Feihyla palpebralis (5).jpg

Giống Nhái cây thạch – Feihyla

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Feihyla

Nhái cây thạch được đặt tên bởi đặc trưng về hình thức sinh sản đẻ trứng và nòng nọc phát triển trực tiếp trong trứng ở các đám rêu ẩm trên nền đất và không qua môi trường nước. Hiện có 2 loài được ghi nhận ở Việt Nam.

bottom of page