top of page
Sylvirana maosonensis (11).JPG

Giống Ếch ruộng – Sylvirana

Bộ: Anura > Họ: Ranidae >  Giống: Sylvirana

Đặc trưng của Giống này là nhiều loài được tìm thấy gần với khu dân cư, đồng ruộng hơn là trong rừng thường xanh ít tác động. Hiện có 12 loài được ghi nhận và Việt Nam có 8 loài.

bottom of page