top of page

Bộ: Anura > Họ: Ranidae >  Giống: Amolops

Amolops splendissimus

Ếch bám đá bầu trời đêm – Sky-night Torrent Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Lai Châu. Thế giới: Trung Quốc. Độ cao từ 1800-2400 m


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: VU (Sẽ Nguy cấp). Mức độ này được đánh giá trước khi gộp tên loài Amolops caelumnoctis ở Trung Quốc thành đông danh của loài này.


Nguồn gốc tên loài. Tên loài đặt theo đặc điểm các đốm trên lưng giống các vì sao giữa bầu trời đêm.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2017. Amolops splendissimusThe IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T159251A86571792. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T159251A86571792.en. Accessed on 29 December 2021

Amolops splendissimusLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page