top of page

Bộ: Anura > Họ: Ranidae >  Giống: Amolops

Amolops spinapectoralis

Ếch bám đá gai ngực – Chest-spiny Torrent Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu miền Trung Việt Nam. Ghi nhận tại Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Nam, Kon Tum, Phú Yên.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít Lo ngại).


Nguồn gốc tên loài. Tên loài liên quan tới đặc điểm gai ngực của các cá thể đực xuất hiện trong mùa sinh sản.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2017. Amolops spinapectoralisThe IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T58225A63900035. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T58225A63900035.en. Accessed on 29 December 2021.

Amolops spinapectoralisLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page