top of page

Bộ: Anura > Họ: Ranidae >  Giống: Amolops

Amolops cucae

Ếch bám đá cúc – Cuc's torent frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu Việt Nam, ghi nhận tại tỉnh Lào Cai.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục đỏ thế giới: EN (Nguy cấp).


Nguồn gốc tên loài. Tên loài “cucae” được đặt theo nhà nghiên cứu Lưỡng cư và Bò sát Việt Nam, cô Hồ Thu Cúc (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật).


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2017. Amolops cucaeThe IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T136018A87952169. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T136018A87952169.en. Accessed on 29 December 2021.

Amolops cucaeLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page