top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Microhyla

Microhyla daklakensis

Nhái bầu dak lak – Daklak narrow-mouth frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam. Ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk (Khu bảo tồn Thiên nhiên Nam Ka).


Tình trạng bảo tồn. Chưa đánh giá.


Nguồn gốc tên loài. Đặt tên theo địa danh, tỉnh Đắk Lắk nơi loài này được tìm thấy lần đầu tiên.


Loài tương tự. Thuộc nhóm nhái bầu heymon, Microhyla heymonsi.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN Red List of Threatened Species (2022). https://www.iucnredlist.org/

Microhyla daklakensisLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page