top of page
Kalophrynus honbaensis cover.JPG

Giống Cóc đốm – Kalophrynus

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Kalophryninae >  Giống: Kalophrynus

Có 27 loài được ghi nhận, Viêt Nam có 3 loài được ghi nhận.

bottom of page