top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Kalophryninae >  Giống: Kalophrynus

Kalophrynus cryptophonus

Cóc đốm tre – Lam Dong Bamboo Sticky Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: EN (Nguy cấp).


Nguồn gốc tên loài. Tên loài bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp “cryptos”, nghĩa là “âm thanh”, xuất phát từ việc tình cờ nghe được tiếng kêu của loài này trước khi khám phá ra cá thể đầu tiên trong quá trình khảo sát thực địa của các tác giả.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2016. Kalophrynus cryptophonusThe IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T73726605A73726619. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T73726605A73726619.en. Accessed on 31 December 2021.

Kalophrynus cryptophonus
00:00 / 00:10
bottom of page