top of page

Bộ: Anura > Họ: Megophryidae > Dưới họ: Megophryinae > Giống: Ophryophryne

Ophryophryne pachyproctus

Cóc sừng đít nhọn – Mountain Toad

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Thế giới: Lào, Trung Quốc (Frost, 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít lo ngại) (Michael và cs. 2004).


Nguồn gốc tên loài. Đặt tên theo đặc điểm mấu lồi ra ở phần trên lỗ huyệt của loài.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • Michael Wai Neng Lau, Fei Liang, Peter Paul van Dijk, Steven Swan. 2004. Ophryophryne pachyproctusThe IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T57587A11651187. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T57587A11651187.en. Accessed on 06 January 2022.

Ophryophryne pachyproctus
00:00 / 00:10
bottom of page