top of page

Họ Nhái bén

The set:  Anura  > Last name: 

Hylidae

Họ Nhái bén Hylidae có số loài rất lớn với khoảng 750 loài phân bố rộng khắp. Có 7 Dưới họ được biết và Việt Nam ghi nhận một Dưới họ là Dưới họ Nhái bén Hylinae với khoảng 175 loài thuộc Dưới họ này gồm 18 Giống. Nước ta ghi nhận 1 Giống với 3 loài.

Bombina microdeladigitora (2).jpg
Anura Family
bottom of page