top of page

Bộ: Anura > Họ: Bufonidae > Giống: Duttaphrynus

Duttaphrynus pageoti

Cóc Pa-giơ – Pageot’s Toad

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam (?). Thế giới: Myanmar, Trung Quốc (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: EN (Nguy cấp). Danh lục Đỏ thế giới: NT (Sắp bị đe dọa) (van Dijk và cs. 2004).


Nguồn gốc tên loài. Đặt tên loài theo tên của người đã thu thập mẫu chuẩn của loài, ông Lieutenant Pageot, một nhân viên tại Sapa năm 1937.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • van Dijk PP, Guinevere Wogan, Annemarie Ohler, Lu Shunqing, Yang Datong. 2004. Bufo pageotiThe IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T54722A11193472. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T54722A11193472.en. Accessed on 07 January 2022.

Duttaphrynus pageotiLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page