top of page

Họ Cóc tía

The set:  Anura  > Last name: 

Bombinatoridae

Họ Cóc tía hay Cóc bụng lửa phân bố khá rộng ở cả châu Âu và châu Á, hầu hết ở xứ lạnh với khoảng 9 loài được ghi nhận trong 2 giống. Việt Nam ghi nhận 1 giống và 1 loài duy nhất.

Bombina microdeladigitora (2).jpg
Anura Family
bottom of page