top of page

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Philautus

Philautus abditus

Nhái cây đốm ẩn – Buon Luoi bubble-nest frog

Đặc điểm nhận dạng.

Đang cập nhật

Sinh học.

Đang cập nhật

Trứng và nòng nọc.

Đang cập nhật

Sinh cảnh.

Đang cập nhật

Phân bố.

Đang cập nhật

Tình trạng bảo tồn.

Sách đỏ Việt Nam:  Đang cập nhật

Sách đỏ thế giới:   Đang cập nhật

Nguồn gốc tên loài.

Đang cập nhật

Loài tương tự.

Đang cập nhật

Tài liệu tham khảo.

Đang cập nhật


Link bài báo

Philautus abditusLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page