top of page
Philautus abditus (10).jpg

Giống Nhái cây – Philautus

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Philautus

Tìm thấy ở Đông Á và Đông Nam Á, với 54 loài hiện biết. Việt Nam chỉ ghi nhận 3 loài.

bottom of page