top of page

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Gracixalus

Gracixalus lumarius

Nhái cây lưng gai – Thorny Treefrog

Đặc điểm nhận dạng chính.

Đang cập nhật


Sinh cảnh sống.

Đang cập nhật


Tập tính sinh sản.

Đang cập nhật


Trứng và nòng nọc.

Đang cập nhật


Phân bố.

Đang cập nhật


Tình trạng bảo tồn.

Sách đỏ Việt Nam:  Đang cập nhật

Sách đỏ thế giới:   Đang cập nhật


Nguồn gốc tên loài.

Đang cập nhật


Loài tương tự.

Đang cập nhật


Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật


Link bài báo

Gracixalus lumariusLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page