top of page
Ingerophrynus galeatus cover 1.jpg

Giống Cóc rừng – Ingerophrynus

Bộ: Anura > Họ: Bufonidae > Giống: Ingerophrynus

Giống Cóc rừng Ingerophrynus cũng được tách ra từ giống Bufo năm 2006. Hiện có 12 loài được ghi nhận, Việt Nam có 02 loài.

bottom of page