top of page

Bộ: Anura > Họ: Bufonidae > Giống: Bufo

Bufo luchunnicus

Cóc suối Lunchun – Luchun Stream Toad

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Lào Cai, Sơn La. Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam) (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ Việt Nam: CR (Cực kỳ nguy cấp). Mức độ này đánh giá trước khi các quần thể tại Việt Nam được ghi nhận (IUCN 2020).


Nguồn gốc tên loài. Đặt theo địa danh nơi loài này được tìm thấy lần đầu, Lunchun (Vân Nam, Trung Quốc).


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2020. Bufo luchunnicusThe IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T49328174A49328178. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T49328174A49328178.en. Accessed on 07 January 2022.

Bufo luchunnicusLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page