top of page

Luan Nguyen

Nguyễn Thành Luân hiện đang công tác tại Chương Trình bảo tồn Rùa châu Á thuộc tổ chức Indo-Myanmar Conservation. 


Các nghiên cứu chính của anh tập trung vào nghiên cứu và bảo tồn các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam (trong đơn vị anh đang công tác), cũng như nghiên cứu về đa dạng và bảo tồn các loài lưỡng cư và bò sát tại Việt Nam. 


Anh chịu trách nhiệm nội dung, ảnh, cập nhật danh sách loài và hiệu đính các thông tin trong trang web.


Thông tin liên hệ:

ResearchGate: Luan Thanh Nguyen (researchgate.net)

E-mail: nguyenluanbio@gmail.com

Website: https://asianturtleprogram.org/

bottom of page