top of page

Bộ: Caudata > Họ: Salamandridae > Giống: Tylototriton

Tylototriton pasmansi

Cá cóc sần Pasman - Pasman's Knobby Newt

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam. Ghi nhận tại Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: DD (Thiếu dẫn liệu) (IUCN 2021).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Tylototriton pasmansiThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T179063834A185452241. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T179063834A185452241.en. Accessed on 03 January 2022.

Tylototriton pasmansi
00:00 / 00:10
bottom of page