top of page

Bộ: Anura > Họ: Rhacophoridae >  Giống: Kurixalus

Kurixalus gracilloides

Nhái cây tương đồng – Gracile Frilled Treefrog

Đặc điểm nhận dạng chính.

Đang cập nhật


Sinh cảnh sống.

Đang cập nhật


Tập tính sinh sản.

Đang cập nhật


Trứng và nòng nọc.

Đang cập nhật


Phân bố.

Đang cập nhật


Tình trạng bảo tồn.

Sách đỏ Việt Nam:  Đang cập nhật

Sách đỏ thế giới:   Đang cập nhật


Nguồn gốc tên loài.

Đang cập nhật


Loài tương tự.

Đang cập nhật


Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật


Đang cập nhập
Link bài báo


Auto VoiceLuan Nguyen
00:00 / 00:10
bottom of page