top of page
Nanohyla annamensis.JPG

Giống Nhái bầu lùn – Nanohyla

The set:  Anura  > Family: Microhylidae > Under them:  Microhylinae >  Breed: Nanohyla

Giống Nhái bầu lùn được tách ra từ Giống Nhái bầu, với 9 loài hiện ghi nhận. Trong đó có 6 loài ở Việt Nam.

bottom of page