top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Microhylinae >  Giống: Microhyla

Microhyla fissipes

Nhái bầu hoa – Ornate Narrowmouth Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, TP Hà Nội, Ninh Bình. Thế giới: Trung Quốc.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít lo ngại).


Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • Michael Wai Neng Lau, Geng Baorong, Peter Paul van Dijk, Djoko Iskandar. 2008. Microhyla fissipesThe IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T135848A4210760. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T135848A4210760.en. Accessed on 31 December 2021.

Microhyla fissipesMa Đình Tú
00:00 / 00:03
bottom of page