top of page

Dưới họ Cóc đốm – Kalophryninae

The set:  Anura  > Family: Microhylidae > Below family: 

Kalophryninae

Dưới họ Cóc đốm Kalophryninae có khoảng 27 loài phân bố phía Nam Trung Quốc tới Đông Nam Á và Ấn Độ. Chỉ có 1 Giống được ghi nhận.


Vietnamophryne vuquangensis (2).JPG
bottom of page