top of page

Bộ: Anura > Họ: Microhylidae > Dưới họ: Asterophryinae >  Giống: Vietnamophryne

Vietnamophryne cuongi

Nhái bầu lùn Cường – Cuong’s Dwarf Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam. Ghi nhận tại Vườn Quốc gia Ba Vì, TP Hà Nội.


Tình trạng bảo tồn. Chưa đánh giá.


Nguồn gốc tên loài. Loài mới được đặt tên theo Nhà nghiên cứu lưỡng cư và bò sát, TS. Phạm Thế Cường (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội) nhằm vinh danh những đóng góp đối với các nghiên cứu ếch nhái bò sát trong nước.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN Red List of Threatened Species (2022). https://www.iucnredlist.org/

Vietnamophryne cuongi
00:00 / 00:10
bottom of page