top of page
Leptobrachium ailaonicum (6).jpg

Like Toad  - Leptobrachium

The set:  Anura  > Family: Megophryidae > Subfamily : Leptobrachiinae > Genera: Leptobrachium

Giống Cóc mày Leptobrachium có 12 loài được ghi nhận ở Việt Nam trong số hơn 40 loài hiện có trên thế giới. Đây là giống đặc trưng bởi màu mắt trên con ngươi khác nhau về màu, kích thước và cấu trúc ở từng loài.

bottom of page