top of page
Quasipaa acanthophora.jpg

Giống Ếch gai sần – Quasipaa

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Dicroglossinae > Giống: Quasipaa

Có 13 loài được ghi nhận trong giống này. Phân bố ở phía Nam Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan và Cam Phu Chia. Việt Nam ghi nhận 05 loài. Giống này có thể phân biệt với giống Nanorana bởi đặc điểm gai sinh dục ở con đực phân bố rải rác ở ngực và trước bụng (thay vì chỉ phân bố thành 2 đám lớn ở hai bên ngực ở giống Nanorana).

bottom of page