top of page
Nanorana yunnanensis cover.jpg

Like the Thorn Frog  - Nanorana

The set:  Anura  > Family: Dicroglossidae > Below family: Dicroglossinae > Genera: Nanorana

Có 31 loài được ghi nhận trong giống này chủ yếu ở Trung Quốc, tên gọi Ếch gai tương tự Giống ếch gai sần – Quasipaa do chúng khá giống nhau về đặc điểm hình thái. Việt Nam ghi nhận 3 loài chủ yếu bắt gặp ở phía Bắc.

bottom of page