top of page

Limnonectes quangninhensis

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Dicroglossinae > Giống: Limnonectes

Ếch nhẽo Quảng Ninh – Quangninh Wart Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Loài đặc hữu của Việt Nam, ghi nhận tại Quảng Ninh, Bắc Giang (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách Đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: VU (Sẽ nguy cấp) (IUCN 2021).


Nguồn gốc tên loài. Đặt theo địa danh tỉnh Quảng Ninh, nơi loài này được tìm thấy lần đầu tiên.


Loài tương tự. Thuộc nhóm Limnonectes kuhlii với đặc trưng là màng nhĩ ẩn, màng bơi hầu hết phát triển hoàn toàn, da trơn hoặc nhăn nheo. Nhóm này tại Việt Nam hiện có Limnonectes bannaensis Ye, Fei, ,Xie, and Jiang, 2007, Limnonectes fastigatus Stuart, Schoen, Nelson, Maher, Neang, Rowley, and McLeod, 2020, Limnonectes kiziriani Pham, Le, Ngo, Ziegler, and Nguyen, 2018, Limnonectes nguyenorum McLeod, Kurlbaum, and Hoang, 2015, Limnonectes phuyenensis Pham, Do, Le, Ngo, Nguyen, Ziegler, and Nguyen, 2020, Limnonectes quangninhensis Pham, Le, Nguyen, Ziegler, Wu, and Nguyen, 2017 (Frost 2022). Phân biệt các loài trong nhóm này dựa vào kích thước, các mụn cóc (sần) ở đùi và ống chân và vùng phân bố của chúng.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Limnonectes quangninhensisThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T125166129A125166134. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T125166129A125166134.en. Accessed on 16 January 2022.

Limnonectes quangninhensisLuan Nguyen
00:00 / 00:12
bottom of page