top of page

Limnonectes kohchangae

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Dicroglossinae > Giống: Limnonectes

Ễnh nhẽo Koh Chang – Koh Chang Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Kiên Giang. Thế giới: Myanma, Thái Lan, Campuchia (Frost 2022). Ghi nhận tại Việt Nam dựa trên thông tin cá nhân, chưa có báo cáo mẫu vật hay hình ảnh.


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: LC (Ít lo ngại) (IUCN 2017).


Nguồn gốc tên loài. Đặt tên theo địa danh, đảo Chang (Koh Chang) ở Thái Lan (Smith 1922).


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2017. Limnonectes kohchangaeThe IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T41238A87509537. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T41238A87509537.en. Accessed on 16 January 2022.

  • Smith, M. A. 1922. The frogs allied to Rana doriae. Journal of the Natural History Society of Siam 4: 215–229.

Limnonectes kohchangaeLuan Nguyen
00:00 / 00:08
bottom of page