top of page

Limnonectes khammonensis

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Dicroglossinae > Giống: Limnonectes

Ếch nhẽo Khăm Muộn – Khammon Wart Frog

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Nghệ An, Hà Tĩnh. Thế giới: Lào (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: Không. Danh lục Đỏ thế giới: DD (Thiếu dẫn liệu) (IUCN 2021).


Nguồn gốc tên loài. Đặt tên theo địa danh là tỉnh Khăm Muộn, một tỉnh ở miền Trung Lào giáp miền Trung Việt Nam (Smith 1929)


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2021. Limnonectes khammonensisThe IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T58344A87507548. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T58344A87507548.en. Accessed on 16 January 2022.

  • Smith, M. A. 1929. Descriptions of a new skink from Christmas Island and a new frog from Annam. Annals and Magazine of Natural History, Series 10, 3: 294–297.

Limnonectes khammonensisLuan Nguyen
00:00 / 00:12
bottom of page