top of page
Hoplobatrachus rugulosus cover 2.jpg

Giống Ếch đồng – Hoplobatrachus

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Dicroglossinae > Giống: Hoplobatrachus

Giống này hiện có 5 loài được mô tả. Việt Nam có 1 loài phân bố rộng khắp cả nước.

bottom of page