top of page
Fejervarya limnocharis cover.jpg

Giống Ngóe – Fejervarya

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Dicroglossinae > Giống: Fejervarya

Là nhóm phổ biến và dễ bắt gặp ở đồng ruộng, khu dân cư hay bìa rừng. Có 13 loài được ghi nhận trong đó Việt Nam ghi nhận 3 loài.

bottom of page