top of page
No Image Available.jpg

Giống Ếch năm ngón – Euphlyctis

Bộ: Anura > Họ: Dicroglossidae > Dưới họ: Dicroglossinae > Giống: Euphlyctis

Hiện có 08 loài, nước ta chỉ ghi nhận 1 loài duy nhất.

bottom of page