top of page
Bombina microdeladigitora cover.jpg

Purple Toad  - Bombina

The set:  Anura  > Family: Bombinatoridae > Breed: Bombina

Họ Cóc tía hay Cóc bụng lửa phân bố khá rộng ở cả châu Âu và châu Á, hầu hết ở xứ lạnh với khoảng 9 loài được ghi nhận trong 2 giống. VIệt Nam ghi nhận 1 giống và 1 loài duy nhất.

bottom of page