top of page

Bộ: Anura > Họ: Bombinatoridae > Giống: Bombina

Bombina microdeladigitora

Cóc tía – Yunnan Firebelly Toad

Đặc điểm nhận dạng. Đang cập nhật.


Sinh học. Đang cập nhật.


Trứng và nòng nọc. Đang cập nhật.


Sinh cảnh. Đang cập nhật.


Phân bố. Việt Nam: Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang. Thế giới: Trung Quốc, Myanmar (Frost 2022).


Tình trạng bảo tồn. Sách đỏ Việt Nam: CR (Cực kỳ nguy cấp). Danh lục Đỏ thế giới: VU (Sẽ nguy cấp) (van Dijk và cs. 2004).

Nguồn gốc tên loài. Đang cập nhật.


Loài tương tự. Đang cập nhật.


Tài liệu tham khảo.

  • Bộ Khoa học Công nghệ (2007). Sách đỏ Việt Nam. Phần I. Động Vật. NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ. Hà Nội.

  • Frost, D.R. (2022) Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html, (accessed on 01 January 2022). American Museum of Natural History.

  • van Dijk PP, Steven Swan, Yang Datong, Annemarie Ohler. 2004. Bombina microdeladigitoraThe IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T54448A11146843. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T54448A11146843.en. Accessed on 07 January 2022.

Bombina microdeladigitoraLuan Nguyen
00:00 / 00:12
bottom of page