top of page
Image by Simon John-McHaffie

Bộ Lưỡng cư không đuôi Anura.

Bộ lưỡng cư không đuôi hay Ếch nhái – Anura có số loài nhiều nhất trong ba bộ thuộc lớp Lưỡng cư với gần 7500 loài được ghi nhận. Có 51 họ được phân loại trong bộ Không đuôi. Việt Nam ghi nhận 8 họ với khoảng 290 loài.

Họ Cóc tía

Họ Cóc tía

Bombinatoridae

Họ Cóc tía phân bố khá rộng ở cả châu Âu và châu Á...

Họ Cóc bùn

Họ Cóc bùn

Megophryidae

Họ Cóc chân xẻng hiện có khoảng 300 loài ...

Họ Cóc

Họ Cóc

Bufonidae

Họ Cóc thực sự là họ đặc trưng với cơ thể rất "cóc"...

Họ Nhái bầu

Họ Nhái bầu

Microhylidae

Nhái bầu là họ có số loài đông đảo với hơn 700 loài...

Họ Ếch lưỡi chẻ

Họ Ếch lưỡi chẻ

Dicroglossidae

Họ Ếch lưỡi chẻ có khoảng 220 loài hiện biết...

Họ Ếch nhái

Họ Ếch nhái

Ranidae

Họ Ếch nhái có số loài lớn khoảng 430 loài...

Họ Nhái bén

Họ Nhái bén

Hylidae

Họ Nhái bén có số loài rất lớn với khoảng 750 loài...

Họ Ếch cây

Họ Ếch cây

Rhacophoridae

Họ Ếch cây là nhóm có số loài lưỡng cư lớn nhất ở VN...

Anura
bottom of page